ALGEMENE VOORWAARDEN TOONED

1. Toepasselijkheid

Handelingen, diensten en overeenkomsten van of met TOONED BE0784400495, met maatschappelijke zetel te Wolfsakker 21, 2370 Arendonk, België, zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De klant verklaart door zijn bestelling de bepalingen ervan te kennen en ze te aanvaarden. Bijkomende (aankoop)voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij deze voorafgaandelijk en schriftelijk door TOONED aanvaard zijn.

2. Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn in EURO, inclusief btw, of vrij van btw volgens de vrijstelling ‘Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk.’ Eventueel aangerekende leveringskosten worden steeds apart vermeld.
De opgegeven prijzen gelden uitsluitend voor de artikelen zoals ze woordelijk omschreven zijn. Bijhorende foto’s zijn louter decoratief.

3. Producten en diensten

TOONED probeert haar e-commerce website zo correct mogelijk te presenteren. TOONED is echter niet verantwoordelijk voor vergissingen of fouten in het online aanbod van haar producten en diensten betreffende onvolledige informatie die niet up-to-date is. De illustraties op de website zijn louter informatief en niet bindend. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden door TOONED. TOONED kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst.

4. Bestelling en annulatie

Producten of diensten kunnen besteld worden via mail of bij voorkeur via het online bestelformulier op de website www.tooned.be . De klant ontvangt een bevestigingsmail met betalingsinstructies. Zodra de betaling geregistreerd is, wordt het order uitgevoerd.
Betalen kan via overschrijving, of bij afhalen via Payconiq (bankapp) of contant.

Offertes zijn vrijblijvend.

TOONED is gerechtigd een bestelling te weigeren ten gevolge van een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

De klant kan een bestelling van een aankoop annuleren zolang de productie van de bestelde goederen niet gestart is. Is de productie van de bestelde goederen reeds gestart op het moment van annuleren, dan zal TOONED een bedrag terugbetalen dat gelijk is aan de totaalprijs van de bestelling (inclusief verzendkosten) verminderd met de waarde van de goederen die tot dan toe reeds geproduceerd zijn. De geproduceerde goederen zullen alsnog verzonden worden indien de klant dit wenst.

Last-minute bestellingen of spoedbestellingen kunnen NIET geannuleerd worden.

De verhuur van een buttonmachine kan ten laatste geannuleerd worden de dag (24 uur) voor het ingaan van de overeengekomen huurperiode.

5. Verhuur buttonmachine

Bij verhuur van een buttonmachine en bijhorende materialen gelden de voorwaarden van de bepalingen in de huurovereenkomst.

De reservering is pas definitief nadat het bedrag voor de huurovereenkomst is overgeschreven, én bevestigd is door TOONED, of contant is overhandigd aan TOONED.

5. Levering en aanvaarding

Een leveringstermijn van 30 dagen na ontvangst van bestelling wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en is niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. TOONED streeft er evenwel naar de leveringstermijnen te respecteren en zal vertragingen meedelen aan de klant. In de meeste gevallen zal de levering van de bestelde goederen sneller verlopen dan de vooropgestelde 30 dagen. 

De klant hoort de ontwerpen en/of producten onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze binnen 8 dagen na levering schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

De koper kan slechts bezwaar maken tegen een factuur binnen de betalingstermijn.

Beantwoordt het afgeleverde goed of de geleverde dienst niet aan de overeenkomst dan is TOONED slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende goed, herstel of vervanging van het afgeleverde goed of vervolledigen of aanpassen van de geleverde dienst.

6. Sancties voor niet-betaling & eigendomsvoorbehoud

Bij niet-betaling of laattijdige betaling is de klant van rechtswege, en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, een forfaitair schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken totaalbedrag, met een minimum van €20 per factuur. Daarnaast is de klant, van rechtswege en zonder aanmaning, nalatigheidsinteresten van 10% per jaar op het niet-betaalde bedrag, tot datum van effectieve betaling.
Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de koper in rekening gebracht conform het incassotarief van de Belgische Order van Advocaten.

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de volledig betaling door de klant, eigendom van TOONED.

7. Intellectuele eigendom

Alle illustraties, slogans of grafische vormgeving en belettering op aangekochte goederen die ontworpen zijn door TOONED zijn onderworpen aan het auteursrecht en blijven het intellectuele eigendom van TOONED, en mogen niet gebruikt worden voor verkoop aan derden of voor productie of promotie van eigen middelen.

8. Aansprakelijkheid en verzekering

Het risico en de kosten van transport van producten en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd of tenzij er sprake is van verwaarlozing of grove fout door TOONED.
De aansprakelijkheid van TOONED is steeds beperkt tot de totale waarde van de bestelling.

9. Voortijdige beëindiging en overmacht

Geen enkele Partij zal aansprakelijk zijn voor de niet-naleving van haar verplichtingen (behoudens de betaling van eventueel verschuldigde bedragen) wanneer deze niet-naleving een gevolg is van oorzaken buiten haar redelijke wil, zoals, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, ernstige ziekte of lichamelijke letsels, stakingen, sociale onrust, faillissement, oorlog (verklaard of niet verklaard), embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, voorschriften van de overheid.

9. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor consumenten die artikelen online aankopen bij TOONED.

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om schriftelijk te melden dat hij zich op zijn herroepingsrecht wil beroepen. Dit kan via mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via het contactformulier op de website www.tooned.be. Vanaf de dag waarop hij aan gemeld heeft dat hij de overeenkomst wil herroepen, beschikt de gebruiker over een nieuwe termijn van 14 dagen om de goederen terug te sturen naar TOONED, Wolfsakker 21, 2370 Arendonk, België; met ontvangstbevestiging. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de consument. De consument kan er ook voor kiezen om de goederen zelf naar de vestigingsplaats van TOONED te brengen.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal TOONED alle tot op dat moment van de consument ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de consument terugbetalen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de retour.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt TOONED zich het recht voor om de consument aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • geleverde diensten na de volledige uitvoering van de dienst (bijvoorbeeld zoals het verhuur van de buttonmachine);
  • de levering van vervaardigde producten volgens specifieke eisen van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn;
  • de terbeschikkingstelling van materieel indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

10. Nietigheid, toepasselijk recht en geschillen

Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de bepalingen uit deze voorwaarden, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt.

Het nalaten op gelijk welk moment door TOONED om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden evenals de toepassing ervan bij de uitvoering van bestellingen of leveringen van goederen worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die in dit verband ontstaan en niet minnelijk geregeld kunnen worden tussen TOONED en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement van de zetel van TOONED.

11. Vertaling algemene voorwaarden

Nederlandse tekst van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden prevaleert boven de vertaling daarvan.